Warning: Undefined array key "HTTP_ECE2788" in /home/platne/serwer14609/public_html/csia.pl/wp-config.php on line 92
Regulamin płatności - Centrum Szkoleń i Animacji

Regulamin płatności

Regulamin zapisów, płatności i reklamacji
Centrum Szkoleń i Animacji

1. Regulamin określa przede wszystkim zasady dokonywania zapisów na szkolenia i subskrypcję, opłat, reklamacji, wydawania zaświadczeń oraz ochrony danych osobowych
2. Szczegółowe zasady Prywatności i przetwarzania danych osobowych możesz zobaczyć w naszej Polityce Prywatności
3. Centrum Szkoleń i Animacji może wprowadzać aktualizacje i zmiany regulaminu

I. ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA:

1. Zapisy na nasze szkolenia i warsztaty przyjmujemy za pomocą:

–  formularza zapisu (preferowana opcja)- kliknij
–  telefonicznie: 785 437 550, 535 205 500, 
– e-mailowo: csia.edu@gmail.com
– osobiście w siedzibie firmy w Chełmie na ul. Szymanowskiego 4 (biuro czynne w godzinach 9-17)

2. Rezerwacja: Zawsze należy zarezerwować miejsce na szkolenie poprzez opcje wskazane w pkt. 1

3. Uczestnik dokonując zapisu dobrowolnie podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer telefonu oraz e-mail. Nie ma możliwości anonimowego zgłoszenia. 

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami i zasadami zawartymi w Polityce Prywatności

5. Uczestnik odpowiada za podanie prawidłowych danych. 

6. Firma może kontaktować się ze zgłoszoną osobą w celu przekazania informacji o szkoleniu, płatności, zmianach organizacyjnych, usługach którymi wyraził zainteresowanie oraz uzupełnieniem danych.

7. Subskrypcje-  Uczestnik może zostać wpisanym poprzez wypełnienie formularza subskrypcji ze strony www.csia.pl oraz poprzez dobrowolne podanie adresu e-mailowego na formularzu zgody lub innej formie. 
Istnieje możliwość wycofania subskrypcji na wniosek zapisanego, poprzez podanie drogą e-mailową lub osobiście prośby o wypisanie z bazy subskrybentów. 

II. PŁATNOŚCI:

1. Opłaty osób indywidualnych

a)Po dokonaniu zapisu prosimy o dokonanie przedpłaty całości kwoty lub zaliczki na nasze konto bankowe:

Centrum Szkoleń i Animacji
ul. Szymanowskiego 4
22-100 Chełm

konto bankowe: PKO BP
65 1020 1563 0000 5802 0103 0048

W tytule przelewu należy podać: swoje imię i nazwisko + nazwa szkolenia

 • na 7 dni przed szkoleniem dzwonimy do osób, które nie dokonały płatności w celu potwierdzenia obecności i przypomnieniu o płatności
 • nie potwierdzamy faktu zaksięgowania płatności.

b) system dotpay: Można opłacić szkolenie poprzez bezpieczny system płatności online (wpłacone środki pojawiają się na naszym koncie natychmiast)- kliknij:

c) osobiście– wpłata osobista jest możliwa tylko w Chełmie w naszym biurze w godzinach pracy biura

 2. Firmy i instytucje

Uczestnicy instytucjonalni zwolnieni są z obowiązku zaliczki w formie przedpłaty.

Przy zgłaszaniu na szkolenie należy poinformować o potrzebie faktury i  podać dane do wystawienia faktury.

Uczestnik otrzymuje fakturę w dniu szkolenia z terminem 14 dni do zapłaty przelewem.

3.W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych szkoleniem i ograniczonej liczby miejsc, o pierwszeństwie zapisu decyduje dokonana zaliczka.

Rezygnacje i zwroty

 1. W przypadku rezygnacji uczestnictwa w szkoleniu należy poinformować Centrum Szkoleń i Animacji. Nawet jeżeli nie było dokonanej zaliczki. W przypadku niepoinformowania o rezygnacji – CSiA może obciążyć osobę kosztem przygotowanych dla niej materiałów.
 2. Wpłacona opłata jest zwracana w całości na wniosek klienta. Uczestnik po poinformowaniu o rezygnacji podaje drogą pisemną lub e-mailową dane rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot.
 3. Zwrot opłaty następuje w ciągu 30 dni roboczych od przesłania  maila z danymi konta (z zastrzeżeniem, że w sezonie świątecznym czy urlopowym ten termin może zostać wydłużony).
 4. W przypadku rezygnacji z udziału dzień przed szkoleniem lub w dniu szkolenia przy zwrocie potrącana jest w kwota w wysokości 10% wartości ceny szkolenia- ze względu na poniesione koszty – np. wydruki skryptów, materiały szkoleniowe.
 5. Wpłaty dokonane w biurze mogą zostać zwrócone tylko po okazaniu paragonu.

 4. Odwołanie szkolenia

 W przypadkach losowych niezależnych od nas oraz w sytuacji nie utworzenia grupy, organizator może odwołać szkolenie.

Uczestnicy zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie. Zostaną zwrócone wpłacone pieniądze wg zasad z punktu 3.

5. Co składa się na opłatę szkolenia:

 • realizacja programu szkoleniowego przez doświadczoną kadrę szkoleniową
 • zaświadczenia wydane wg obowiązujących przepisów
 • skrypty i materiały dydaktyczne w formie drukowanej lub elektronicznej
 • materiały i narzędzia dydaktyczne, plastyczne itp. niezbędne do realizacji programu
 • serwis kawowy

6. Zaświadczenia uczestnictwa

 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w szkolenia
 • Zaświadczenia wystawiane są wg wzoru z obowiązujących przepisów – W przypadku zaświadczeń wystawianych po szkoleniu – dokumenty wysyłane są w ciągu 30 dni od podania przez uczestnika adresu do wysyłki.
 • Istnieje możliwość uzyskania duplikatu lub kopii zaświadczenia. Koszt duplikatu to 10 zł. Koszty wysyłki pokrywa uczestnik.
 • Dokumentację szkoleniową, tj. rejestry wydanych zaświadczeń przechowywane są przez 5 lat od ukończenia szkolenia.
 • Dokumentacja szkoleniowa przechowywana jest wg zasad Polityki Prywatności

7. Reklamacje, zażalenia

Procedury reklamacyjne składania zażaleń dotyczących realizowanych usług szkoleniowych

Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zrealizowanych usług świadczonych przez Centrum Szkoleń i Animacji

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

Dokument „Formularz reklamacji usługi”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Procedury reklamacyjnej udostępniony na stronie https://csia.pl/reklamacja/  w formie pliku pdf lub Microsoft Word należy wydrukować, wypełnić i przesłać podpisany skan na adres mailowy csia.edu@gmail.com

 1. REKLAMACJA – procedury, wzór formularza

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Szkoleń i Animacji Marta Skrzyńska z siedzibą w Chełmie, ul. Szymanowskiego 4.

Podanie danych osobowych jest wymagane do m.in. nawiązania  kontaktu z uczestnikiem, przekazania informacji o szkoleniu, realizacji płatności, sporządzenia zaświadczenia/certyfikatu, dokumentacji szkoleniowej i rejestrów uczestników i wydanych zaświadczeń.

Możemy również poprosić o dodatkowe dane w przypadku gdy zobowiązują nas do tego przepisy.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być udostępnianie współpracującym z nami organom księgowym, podatkowym do celów podatkowych i rachunkowych jak również organom kontrolującym naszą działalność szkoleniową. 

Uczestnik dokonując zapisu dobrowolnie podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer telefonu, oraz także adres e-mail. Nie ma możliwości anonimowego uczestnictwa w usłudze.

 1. Uczestnik przed rozpoczęciem szkolenia dodatkowo dobrowolnie wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz teleadresowych.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w usługach szkoleniowych.
 3. Centrum Szkoleń i Animacji sporządza dokumentację drukowaną z każdego szkolenia: listy obecności, rejestry wydanych zaświadczeń, zaświadczenia uczestnictwa oraz także ewentualnie faktury.
 4. Dokumentacja szkoleniowa taka jak: listy obecności, rejestry wydanych zaświadczeń jest przechowywana przez okres 5 lat w siedzibie firmy.

Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe klientów i subskrybentów nie są udostępniane żadnym podmiotom bez uzyskania zgody
2.Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom realizującym usługi księgowe (biuro rachunkowe) w celach podatkowych oraz organom kontrolnym.

Przetwarzanie danych osobowych poprzez system informatyczny

 1. Każda osoba może dokonać zgłoszenia na szkolenie poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie csia.pl pod nazwą: „Zapisy na szkolenia” oraz zapisać się na subskrypcję poprzez formularz: „informacje o szkoleniach”
 2. Formularze są powiązane z adresem e-mailowym i dane z wypełnionego formularza trafiają bezpośrednio na e-mail csia.edu@gmail.com
 3. Zgłoszenie i przekazanie danych osobowych może odbywać się również drogą e-mailową.
 4. Adres e-mailowy csia.edu@gmail.com chroniony jest hasłem i nie mają do niego dostępu żadne osoby trzecie.
 5. Centrum Szkoleń i Animacji przestrzega ochrony danych osób, które przez pomyłkę wypełniły formularz lub zrezygnowały z usługi.
 6. Istnieje możliwość wycofania subskrypcji na wniosek zapisanego, poprzez podanie drogą e-mailową lub osobiście prośby o wypisanie z bazy subskrybentów.
 7. Informacje i dane podawane w komentarzach na stronie csia.pl każdy podaje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Są to informacje widoczne dla wszystkich użytkowników.

Prawa
1.
W związku z przetwarzaniem przeze Centrum Szkoleń i Animacji danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, jak również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora.
 • w dowolnym momencie wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a w szczególności wycofania wszelkiej zgody udzielone nam w zakresie przetwarzania danych.

Zmiany Polityki Prywatności

1.Centrum Szkoleń i Animacji  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2.Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres csia.edu@gmail.com

3. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część całościowego systemu ochrony danych osobowych i Polityki Prywatności stosowanej w Centrum Szkoleń i Animacji.

Wszystkie informacje: Polityka prywatności

oprac. Marta Skrzyńska
aktualizacja z dnia: 19.02.2019